Nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt hợp đồng đại lý

Người gửi: Hoa hoa | Thời gian gửi: 12-07-2018 14:16

Trong: Nghĩa vụ tài chính | Trả lời: 1 | Lần xem: 259

Chi tiết câu hỏi

Thời gian qua, tôi có làm hợp đồng kinh doanh thời trang với một công ty thời trang với tư cách đại lý. Sau 6 tháng kinh doanh, bên công ty cử người tới báo là do cửa hàng của tôi không bán chạy hàng nên không cung cấp hàng cho đại lý tôi nữa. Sau khi đóng cửa hàng và gửi trả lại toàn bộ móc, manơcanh cũng như hàng hóa đầy đủ ra cho công ty và yêu cầu bên công ty trả lại khoản tiền hàng tôi gửi trả. Công ty trả lời là công ty chỉ trả hàng không trả tiền! Tôi hỏi lí do thì được trả lời là "do quy định của công ty", trong khi, quy định đó tôi không hề được biết và không có trong hợp đồng kinh doanh. Mong được tư vấn giúp tôi rằng công ty đó làm như vậy có đúng với quy định của pháp luật không?

Câu hỏi liên quan

Danh sách câu trả lời (1)

timnhaphanphoi.vn

Trả lời:

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Theo quy định của Luật thương mại 2005 thì:

Điều 172. Quyền của bên giao đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây:

1. Ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;

2. Ấn định giá giao đại lý;

3. Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;

4. Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

Điều 173. Nghĩa vụ của bên giao đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

1. Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;

2. Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;

3. Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;

4. Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

5. Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Điều 174. Quyền của bên đại lý

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

1. Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này;

2. Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

3. Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;

4. Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;

5. Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

 

Điều 175. Nghĩa vụ của bên đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

1. Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

2. Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

4. Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;

5. Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;

7. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

Theo quy định này thì sau khi đóng cửa hàng và gửi trả lại toàn bộ móc, manơkênh cũng như hàng hóa đầy đủ ra cho công ty và bạn yêu cầu bên công ty trả lại khoản tiền hàng gửi trả. Công ty trả lời là công ty chỉ trả hàng không trả tiền và được trả lời là "do quy định của công ty".

Trong đó, bạn nói là bạn không hề  biết trong nội quy công ty và không có trong hợp đồng kinh doanh. Về nguyên tắc, khi thỏa thuận hợp đồng cần phải nêu rõ các điều khoản trong hợp đồng, nếu không thỏa thuận  thì sẽ được tuân theo quy định của Luật, theo Luật thương mại 2005 thì trong trường hợp bạn trả lại hàng hóa thì  bên công ty phải trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý; hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý.

12-07-2018 14:16 · Trả lời