Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi

Sao tôi tạo tài khoản rồi mà không đăng nhập được ?

Tên đăng nhập là phải điền gmai hay số điện thoại hay phần ho tên khi đăng ký vậy?

Trả lời câu hỏi